Przykładowa:

UMOWA O ADOPCJĘ CHOMIKA

zawarta pomiędzy:

Właściciel Adoptujący
Imię i nazwisko
Adres
Tel. kontaktowy
Pesel
 • 1
  Właściciel oddaje, a Adoptujący nieodpłatnie przyjmuje pod swoją opiekę chomika o następującej charakterystyce:
Gatunek
Umaszczenie
Płeć
 • 2
  Właściciel oświadcza iż chomik, w momencie przekazania Adoptującemu, jest zdrowy i nie wykryto u niego dotychczas żadnych chorób.
  § 3
  Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje chomika wyłącznie dla siebie, nie dla osób trzecich.
  § 4
  Adoptujący oświadcza, że jego stan finansowy jest wystarczający do zapewnienia chomikowi godziwych warunków życia. Adoptujący zobowiązuje się do utrzymywania chomika w czystości, bez narażenia na nadmierny stres, zapewnienia mu właściwego odżywiania stosownie do wieku i kondycji, dbałości o jego zdrowie fizyczne i psychiczne oraz zapewnienia mu odpowiednio dużej klatki, wystarczającej ilości ruchu poza nią jak i braku towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku i tej samej płci.
  § 5
  Adoptującemu nie wolno pod żadnym pozorem świadomie bądź też nieświadomie dopuścić do rozmnożenia adoptowanego chomika.
  § 6
  Adoptujący zobowiązuje się do zapewnienia adoptowanemu chomikowi niezbędnej opieki weterynaryjnej, zwłaszcza w przypadku choroby lub jej podejrzenia.
  § 7
  Adoptujący przyjmuje do wiadomości, iż Właściciel może poprosić o umożliwienie mu – lub osobie przez niego wskazanej – zobaczenia chomika w jego nowym miejscu zamieszkania w celu sprawdzenia stanu zwierzęcia i warunków w jakich ono żyje.
  Jednocześnie Właściciel prosi o przekazywanie mu przez Adoptującego informacji o chomiku, zwłaszcza w okresie jego aklimatyzacji – jak również później – drogą najbardziej dogodną dla Adoptującego (poczta elektroniczna/telefon/list).
  Jeżeli wystąpiłyby poważne problemy z adaptacją chomika w nowym miejscu, lub z innych względów nie byłby możliwy jego dalszy pobyt w domu Adoptującego, Właściciel zastrzega sobie prawo pierwszeństwa przyjęcia zwierzęcia z powrotem do siebie na takich samych warunkach (nieodpłatność), na jakich nastąpiła adopcja lub weryfikacji kolejnego Adoptującego, do którego zwierzę miałoby trafić.
  Jeśli zwierzę przetrzymywane byłoby w nieodpowiednich warunkach, określonych m.in. w § 4 niniejszej umowy, Właściciel zastrzega sobie możliwość odebrania chomika Adoptującemu i rozwiązania umowy adopcyjnej.
  § 8
  Adoptującemu pod żadnym warunkiem nie wolno porzucić chomika, zaniedbywać go, oddać lub odsprzedać do sklepów zoologicznych, schronisk dla zwierząt lub laboratoriów badawczych.
  § 9
  W razie śmierci, zaginięcia lub poważnej choroby/urazu chomika, Adoptujący niezwłocznie powiadomi Właściciela o zaistniałym zdarzeniu.
  § 10
  Niniejsza umowa o adopcję została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Właściciela i Adoptującego.

OŚWIADCZENIE ADOPTUJĄCEGO

Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.”

Niniejszym oświadczam, że jestem świadomy/a tego, że w razie złego traktowania/zaniedbania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na podstawie Ustawy o Ochronie Zwierząt z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U. 1997 nr 111 poz.724).

………………………………………….. …………………………………………………………..
(data i czytelny podpis Właściciela) (data i czytelny podpis Adoptującego)